Polityka prywatności platforma edukacyjna

Warunki korzystania z platformy edukacyjnej

Następujące warunki obowiązują dla wszystkich uczestniczek i uczestników, administratorów lub kont uczniowskich platformy edukacyjnej Stowarzyszenia Mercury 1). 1) Dla niniejszego dokumentu stosowana jest męska forma osobowa, co ułatwia przekaz. Nie przedstawia to w żadnym wypadku gradacji przekazywanych treści. Mowa jest zawsze w równym stopniu o żeńskiej i męskiej formie osobowej.

Przechowywanie danych osobowych

Dla skonfigurowania indywidualnego dostępu do platformy edukacyjnej Mercury konieczne jest elektroniczne przechowywanie w pamięci następujących danych osobowych:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Miejscowość zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)
 • Kraj
 • Ośrodek edukacyjny/ szkoła/ szkoła wyższa lub podmiot gospodarczy
Dane te podlegają odpowiednim wytycznym i zasadom prawnym polityki prywatności. Nazwa zalogowania i hasło dla pierwszego zalogowania są przesyłane do uczestnika na podany przez niego adres e-mailowy. Nazwa zalogowania/nazwa użytkownika nie może zostać zmieniona. Dane dostępu obejmują nazwę użytkownika i automatyczne hasło, które to musi zostać zmienione przez uczestnika przy pierwszym zalogowaniu. Uczestnicy mają prawo do otrzymania informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, po złożeniu odpowiedniego pisemnego wniosku. Przekazywanie danych osobowych do osób trzecich jest wykluczone. Wyjątek stanowi sytuacji, kiedy uczestnik jednoznacznie wyrazi zgodę na przekazywanie swoich danych lub wydawanie tych danych jest konieczne ze względu na przepisy prawne. Osoby, którym powierzone jest administrowanie platformą edukacyjną Moodle jak i serwerem bazy danych i serwerem Internetu, posiadają określony odpowiednio do ich zadań dostęp do wszystkich przechowywanych w systemie danych osobowych. Przetwarzanie tych danych następuje tylko wówczas, kiedy jest to konieczne dla eksploatacji platformy edukacyjnej Moodle i przy tym w adekwatnym zakresie.

Usuwanie danych osobowych

Uczestnicy mają prawo do korygowania, blokowania lub usuwania niepełnych lub nie poprawnych danych osobowych, po złożeniu odpowiedniego pisemnego wniosku. Dane osobowe są przechowywane w systemie w okresie czterech miesięcy zakończeniu korzystania z serwisu. Dane uczestników, którzy w okresie 120 dni po zakończeniu korzystania z serwisu nie byli aktywni na platformie edukacyjnej, są ostatecznie usuwane z systemu. Kursy Moodle i ich treści oraz dokumenty są usuwane najwcześniej po trzech miesiącach. Zakończenie korzystania z serwisu to albo zakończenie kursu, na którym uczestnik był zameldowany lub inny rodzaj opuszczenia witryny edukacyjnej, np. wypisanie przez nauczyciela prowadzącego kurs albo upłynięcie okresu uprawnień do korzystania z serwisu.

Przechowywanie innych danych

Zgodnie z wymogami pliku internetowego w obrębie platformy edukacyjnej Moodle są przechowywane następujące dane dostępu:
 • Adres IP posiadającego dostęp uczestnika typu Client
 • Wywołana strona internetowa
 • Kod statusu zwrotu serwera na żądanie dostępu
 • Strona internetowa, z której odesłana strona została zgłoszona („referrer“)
 • Przekazany przez wykorzystywaną przeglądarkę typ identyfikacji
 • W przypadku błędu wydawany przez serwer komunikat o błędzie
Przechowywane dane są gromadzone wyłącznie w celach technicznych bądź statystycznych. Ani osoba odpowiedzialna za kurs (np. nauczyciel) ani inni uczestnicy kursu nie mają dostępu do tych danych. Oprócz tego przechowywana jest data oraz godzina zalogowania do witryny. Do tych danych posiada dostęp także nauczyciel. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach dydaktycznych i edukacyjnych w ramach wypełniania powierzonych zadań. Każde transferowanie danych następuje w trybie bezpiecznym. Przy tym wszystkie podawane dobrowolnie przez uczestników dane jak i dane wynikające z korzystania z witryny są zachowywane. Do tego zaliczają się indywidualne wpisy i posty w forach oraz w blogach, o ile ta funkcja jest dostępna dla uczestnika. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie przez instruktorów i uczestników w celach dydaktycznych i edukacyjnych w ramach kursu oraz wypełniania powierzanych w nim zadań. Materiały edukacyjne takie jak: lekcje, prezentacje itp, dodane do platformy edukacyjnej zostaną zachowane na platformie. Wszelkie prawa autorskie do materiałów edukacyjnych przechodzą na Stowarzyszenie Mercury wraz z usunięciem konta z serwisu. W przypadku braku akceptacji takiego przekazania praw należy usunąć dodane własne materiały edukacyjne z platformy przed usunięciem konta lub zakończeniem współpracy z placówką/osobą. Moodle nie dysponuje funkcją archiwizowania, a określone dane dotyczące uczestnika są przyporządkowane do niego po rejestracji. Jeśli wymeldowuje się on z systemu lub zostanie on usunięty z bazy danych Moodle, to określone dane dotyczące użytkownika są tracone.

Usuwanie danych

Kursy Moodle i ich treści oraz dokumenty a także dane uczestników są usuwane najwcześniej po trzech miesiącach po zakończeniu korzystania z serwisu.

Prawa autorskie

Wszystkie udostępnione na platformie edukacyjnej Moodle dokumenty są chronione prawami autorskimi o ile nie zostało to jednoznacznie inaczej określone. W przypadku wszystkich plików i treści użytkownik jest wyraźnie zobowiązany do przestrzegania obowiązujących praw autorskich. Dla wszystkich treści, udostępnionych przez stowarzyszenie Mercury, obowiązuje: Copyright© Stowarzyszenie Mercury. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, ilustracje, grafiki, dokumenty audio, animacje i sekwencje wideo na platformie edukacyjnej Mercury  Moodle podlegają prawu autorskiemu lub innych przepisom prawnym dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Powielanie, zmiana lub wykorzystywanie w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach są, o ile nie stwierdzono innego stanu, niedozwolone bez wyraźnej zgody Stowarzyszenia Mercury. Dla danych, udostępnianych na platformie przez użytkowników z prawami edycji np. nauczyciel: odpowiedzialność za treści kursu, nie udostępniane przez Stowarzyszenie Mercury, ponosi ośrodek kształcenia. Dotrzymywanie zasad ochrony praw autorskich leży w zakresie odpowiedzialności ośrodka kształcenia. Jednostka kształcenia lub wyznaczony przez nią osoba są zobowiązani, w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów prawnych, dotyczących np. obraźliwych treści, praw autorskich, etc….. do natychmiastowego zablokowania odpowiednich treści oraz po dokonaniu szczegółowej kontroli do ich usunięcia bądź ponownego udostępnienia. W każdym przypadku należy poinformować w formie pisemnej Stowarzyszanie Mercury o naruszeniach przepisów prawnych. Stowarzyszanie Mercury jest uprawniony, w przypadku naruszeń przepisów prawnych (dotyczących np. praw autorskich, obraźliwych treści, etc.…) do natychmiastowego zablokowania bądź usuwania odpowiednich treści. To oznacza, iż treści przewidziane do użytku indywidualnego, nie mogą być ani przekazywane do osób trzecich ani powielane bądź zmieniane. To obowiązuje także dla dokumentów, które podczas kursu są generowane przez uczestników indywidualnie bądź wspólnie. Niezależnie od przestrzegania zasad i przepisów dotyczących praw autorskich wszyscy uczestnicy deklarują gotowość używania indywidualnie utworzonych dokumentów dla celów kursu. Stowarzyszenie Mercury jako operator platformy edukacyjnej Moodle jest zwolniony od roszczeń osób trzecich w przypadku nieuwzględniania praw autorskich.

Ogólne obowiązki przy korzystaniu z serwisu

Niniejsza platforma służy wyłącznie do przekazywania wiedzy i treści merytorycznych .Każdy innych rodzaj prywatnego i/lub komercyjnego wykorzystywania jest zabroniony. Udostępniona uczestnikowi pamięć, o ile dotyczy, przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania treści i dokumentów związanych z uczeniem zgodnym z programem nauczania. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poufnego traktowania dostępnych im danych innych uczestników i nie przekazywania ich do osób trzecich. Wyjątkiem jest wyłącznie odpowiednia pisemna zgoda danej osoby. Wszystkim uczestnikom platformy edukacyjnej Moodle zabronione jest usuwanie danych bez stosownych uprawnień, skrywanie tych danych lub dokonywanie zmian danych. Również odbiegające od przeznaczenia użytkowanie jest zabronione. Oprócz tego uczestnicy są zobowiązani do dotrzymywania przepisów prawnych w kwestii ogólnej i w ramach przepisów dotyczących praw autorskich i zasad polityki prywatności. Utworzenie hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych nie jest dozwolone. Uczestnikom zabronione jest umieszczanie wbrew przepisom prawnym postów, zawierających odrażające, pornograficzne, poniżające, oszczercze, obraźliwe, zagrażające, podburzających lub rasistowskie treści na platformie szkoleniowej. Także umieszczanie każdego rodzaju reklamy, ja także transferowanie informacji, zawierających wirusy, błędy, manipulacje lub inne wyrządzające szkody elementy jest zabronione, w równym stopniu jak i zabronione jest umieszczanie treści, które mogą szkodzić renomie Stowarzyszenia Mercury, związanych z nim firm lub ich produktów bezpośrednio lub pośrednio.

Działanie platformy edukacyjnej Moodle

Użytkowanie treści platformy edukacyjnej Moodle (odpowiednie uprawnienia licencyjne patrz 1.) jest możliwe technicznie dwoma sposobami:
 • Korzystanie przez aplikację Moodle
 • Korzystanie przez przeglądarkę standardową
Za spełnienie warunków systemowych odpowiada sam użytkownik.

Korzystanie z platformy edukacyjnej przez aplikację Moodle

Platforma edukacyjna Mercury Moodle może być użytkowana także przez aplikację Moodle. Aplikację Moodle można pobrać w odpowiednich sklepach APP-Stores. Aplikacja Moodle nie jest udostępniana przez Stowarzyszenie Mercury, nie jest produktem Stowarzyszenie Mercury i nie może być nabywana/pobierana w Stowarzyszenie Mercury. Stowarzyszenie Mercury nie przejmuje żadnej gwarancji, zobowiązań lub innych obowiązków dotyczących zakupu lub korzystania z serwisu przez aplikację Moodle. W aplikacji Moodle możliwe jest dodatkowo modyfikowanie treści merytorycznych i dydaktycznych w trybie offline. Podczas modyfikacji w trybie offline nie jest możliwe jednakże korzystanie z kontroli postępu nauczania, niektórych narzędzi Moodle oraz aktualizacji wersji (platforma Moodle).

Wykluczenie z korzystania

Jeśli zostanie stwierdzone naruszenie warunków korzystania z platformy, to uczestnik jest wzywany do zaniechania swojego postępowania. Jeśli nie spełni on tego żądania, to zostanie wykluczony z korzystania przejściowo lub na stałe z korzystania z serwisu przez instruktorów kursu na platformie Moodle lub przez Stowarzyszenie Mercury albo przez administratora witryny. Roszczenie ponownego dopuszczenia do korzystania z portalu nie jest uwzględniane. Warunkiem ponownego dopuszczenia do korzystania z portalu jest m.in. Pisemny wniosek z zapewnieniem, iż nadużycia w postępowaniu nie będę miały więcej miejsca w przyszłości.

Odpowiedzialność ze strony Stowarzyszenia Mercury

Stowarzyszenie Mercury jako operator platformy edukacyjnej Moodle jest odpowiedzialny wyłącznie za rażące lub celowo popełnione naruszenia obowiązków. Dotyczy to w szczególności szkód, powstałych uczestnikom platformy edukacyjnej Moodle przez pobieranie dokumentów. To ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeśli w pozostałym zakresie odpowiedzialność jest przestrzegana, a mianowicie: a) zgodnie z przepisami prawnymi o odpowiedzialności za produkt b) w przypadku podstępu c) przy niedotrzymywaniu przejętej gwarancji d) z powodu zawinionego naruszenia życia, zdrowia i ciała e) z powodu zawinionego naruszenia znaczących zobowiązań, wynikających z umowy. Roszczenia o odszkodowanie z powodu naruszenia znaczących zobowiązań wynikających z umowy są jednakże ograniczone do typowych dla takiej umowy, przewidywalnych szkód, jeśli nie ma miejsca inny, odbiegający od nazwanych przypadków. O ile zgodnie z powyższymi rozdziałami zostanie stwierdzona odpowiedzialność ze strony Stowarzyszenia Mercury, to odpowiedzialność za utratę danych jest ograniczona do typowych nakładów związanych z ponownym pozyskaniem, które są konieczne przy regularnym i oraz adekwatnym przy generowaniu kopii zapasowych przez użytkownika.

Odpowiedzialność ze strony uczestników

Jeśli uczestnik naruszy z własnej winy warunki korzystania z serwisu lub naruszy obowiązki wynikające z litery prawa, to ponosi on odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.

Zmiana warunków korzystania

Stowarzyszenie Mercury zastrzega sobie prawo rozszerzenia lub zmiany warunków korzystania. Wszystkie zmiany warunków korzystania zostaną opublikowane w formie pisemnej na platformie edukacyjnej  Moodle z odpowiednim odsyłaczem, gdzie można dokonać ich wglądu.

Skuteczność prawna

Niniejsze wypowiedzi należy traktować jako część składową oferty internetowej, z której następuje odwołanie na tę stronę. O ile fragmenty lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają więcej lub niepełnie odpowiadają obowiązującym przepisom prawnym, to pozostałe części niniejszego dokumentu pozostają nietknięte w swojej treści i skuteczności prawnej.

Deklaracja polityki prywatności

Informacje dotyczące polityki prywatności i warunki korzystania z serwisu są mi znane i zgadzam się z nimi, w szczególności dotyczy to deklaracji polityki prywatności Stowarzyszenia Mercury. Przyjąłem do wiadomości, iż przy uczestnictwie w platformie edukacyjnej  Moodle przetwarzane są obowiązkowe dane osobowe. Zgadzam się na przetwarzanie gromadzonych i przechowywanych w „osobistym profilu“ danych oraz opublikowanych przeze mnie i w moim imieniu wpisów/postów. Wyrażam również zgodę, iż dane wynikające z mojego uczestnictwa w ramach kursów Moodle, zostaną przetwarzane. Niniejsza zgoda udostępniona jest do wglądu w każdej chwili na stronie startowej platformy edukacyjnej Moodle.